Let's share our stories and experiences on this Forum!

Home Page Forums Write Articles & Share Stories Let's share our stories and experiences on this Forum!

This topic contains 2 replies, has 2 voices, and was last updated by Profile photo of Helene Finidori Helene Finidori 5 years, 4 months ago.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #1216
  Profile photo of Helene Finidori
  Helene Finidori
  Keymaster

  Clicking on the visual tab at the top right corner of the text area brings a text editor that enables advanced formatting and insertion of media.

  #2140
  Profile photo of Kari Bye
  Kari Bye
  Participant

  ”LIVING ECONOMY” by Christian Egge,
  Dialogues with leaders of new ideas in economy.
  (The book is published in Norwegian. This overview in English and Norwegian written by Kari Bye.)
  Christian Egge is a philosopher who has engaged himself in economic theory and practice, and traveled around the world to meet leaders in sustainable development. He realized that if economics can create problems for people and environment, it can also do the opposite:
  “Economics can be a key to possibilities for a good life for all human beings within the earth’s ecosystem, if the consciousness of a network of mutual dependencies is strong enough among all participants.”
  Notes from the introduction by Henrik B. Tschudi:
  “We have given ourselves great freedom and rights, without equivalent duties. We have human rights and liberty of action and ownership rights, but hardly any equivalent duty for care and stewardship.
  ….we could begin to imagine a culture where interaction and teamwork are more important than competition and onesidedness…. …we can mobilize a collective intelligence which can work with, and not against, nature, aligned with natural and universal processes.
  ….. Where is the basic education in stewardship?”

  SKALTEK, Norway. Advanced, successful technical export business without leadership-titles, with focus on work-environment and human development, together with visions for a future together. Trust, joy, responsibility and service are guide-posts. A business for tomorrow.
  OTTO SCHARMER, M.I.T, USA. Economist known for his U-theory for new development of business, society and self. Transformations in consciousness and communication, reflection dialogue, collective creativity, and presence.
  MARGRIT KENNEDY, Germany. She works with significant changes in our money- and tax-systems, how we look at interest, currency exchange, and the relationship between private and public ownership. From ego to collective economical intelligence.
  PETER BLOM banker in The Netherlands. It is about integration and openness. Quality of life, and human dignity. Learning to think organically and holistic.
  OVE D. JAKOBSEN, professor. Ecological economy, in academic, philosophical and practical context. “What are our basic values?”
  HELMY ABOLEISH, Egypt, leader of SEKEM, a practice of sustainability: “economics of love”. Farming, schools, workshops, production of clothes and medicine, interreligious multicultural hospital.
  DAVID KORTEN Holistic responsibility by individuals, in a multicultural society, aligned with nature and political action. A totally new cultural story FARMIDA BI is a muslim and finance lawyer in London. She tells about Islam as a capitasistic religion, but based on values tied to community and reciprocity.
  LAZLO ZSOLNAI, professor, Cambridge. Buddhistic perspectives on business and economy, local and global, ethical practice. Progressive Business is the title of his new book.
  MICHELLE LONG, Washington, USA. Has a large network of businesses who think and act ethical, local and sustainable, and works for new forms of meaningful sustainable trade and social fabric.
  LARS HETOEN, Cultura Bank, Oslo, Norway. A transparent bank where depositors are actively oriented about how it operates, how the money is applied, and how to recognize an ethical and sustainable economy.
  SAKI SANTORELLI, academic and practical leader of a center for mindfulness at University of Massachusetts. Works with business-leaders, for greater presence and conscious understanding of how we are creative beings in our economic exchange and how everything we do have consequences for ourselves and our surroundings.
  BALLE Business Alliance for local Living Economies, USA. A network of more than 8o smaller networks, total 22 000 businesses, with ethical practice, local and sustainable. Looks at signs of similarities and gives examples of businesses in the network. A relevant question is if something similar could be useful for Norway and the Nordic countries ?

  _____________________________________

  “LEVENDE ØKONOMI” ved Christian Egge.
  Dialoger med ledende økonomer som tenker nytt.
  Christian Egge er en filosof som har engasjert seg i økonomisk teori og praksis, og har reist verden rundt og snakket med ledere innen bærekraftig utvikling. Det ble klart for ham at dersom økonomisk virksomhet kan skape problemer for mennesker og miljø, så kan også det motsatte bli telfellet:
  ”Økonomien kan være nøkkelen til lå muliggjøre et godt liv for alle mennesker innenfor jordens økosystemer – dersom bevisstheten om et nettverk av gjensidig avhengighet blir sterk nok hos alle aktører.”
  Notater fra bokas forord ved Henrik B. Tschudi:
  “Vi har gitt oss selv store friheter og rettigheter, uten tilsvarende plikter. Vi har menneskerett og råderett og eiendomsrett, men knapt noen tilsvarende plikt til omsorg og forvaltning.”
  ”….kunne vi begynne å tenke oss en kultur hvor samspill og samarbeid er overordnet konkurranse og ensidighet. ….mobilisere en kollektiv intelligens som kan arbeide med og ikke mot naturen, i pakt med naturlige og universelle prosesser…..”
  ”Hvor er den grunnleggende utdannelsen i forvaltning… ?”
  SKALTEC, Norge. Avansert og suksessrik teknisk eksportbedrift uten sjefer og titler, hvor miljø og menneskelig utvikling settes I høysetet – sammen med visjoner for en felles fremtid. Tillit, glede, ansvar og tjeneste er veivisere. Bedrift for morgendagen.
  OTTO SCHARMER, Mass.Inst.of Technology,USA. Økonom kjent for sin U-teori for ny utvikling av næringsliv og business, samfunn og oss selv. Skifte i bevissthet og kommunikasjon, refleksiv dialog, kollektiv kreativitet og presencing eller tilstedeværelse.
  MARGRIT KENNEDY, Tyskland. Arbeider med dyptgripende endringar i vårt penge- og skattesystem, vårt forhold til renter, komplementære og lokale valutaer og forholdet mellom privat og offentlig eierskap. Fra ego til kollektiv økonomisk intelligens.
  PETER BLOM, bankmann i Nederland. Det handler om integrering og åpenhet. Livskvalitet og menneskelig verdighet. Lære å tenke organisk og helhetlig.
  OVE D. JAKOBSEN, professor. Økologisk økonomi, I akademisk, filosofisk og praktisk sammenheng. Hvilke verdier går vi ut fra?
  HELMY ABOLEISH, Egypt, leder for SEKEM, bærekraft I praksis. ”Economics of love” er drivkraft for en realøkonomi som igjen blir motor for sosial og kulturell utvikling. Jordbruk, skoler, verksteder, produksjon av klær og medisiner, sykehus i interreligious multikultur.
  DAVID KORTEN Individuelt ansvar for helheten, mangfold av lokalsamfunn, samspill med en organisk natur, internalisere kostnader, politisk handling. En helt ny kulturell fortelling.
  FARMIDA BI er muslim og finansjurist I London. Hun forteller om islam som en kapitalistisk religion, men tuftet på verdier knyttet til fellesskap og gjensidighet. Økonomisk partnerskap.
  LAZLO ZSOLNAI, professor, Cambridge. Buddhistiske perspektiver på business og økonomi, local og global etisk prasis. “Progressive Business” er hans nye bok.
  MICHELLE LONG, Washington, USA. Har et stot nettverk av bedrifter som tenker og driver etisk, lokalt, bærekraftig, og arbeider for å støtte opp under nye former for meningsbærende business og samhandling.
  LARS HETOEN, Cultura Bank, Oslo, Norway. Bank- og finansmann. En transparent bank hvor innskyterne er aktivt orientert om virksomheten o anvendelsen av pengene.
  SAKI SANTORELLI, akademisk og praktisk leder av et senter for “mindfulness” ved University of Massachusetts. Arbeider med næringslivsledere, for mer tilstedeværelse og en mer bevisst innsikt I hvordan vi er skapende vesener I vår økonomiske utveksling og hvordan alt vi gjør får konsekvenser for oss selv og våre omgivelser.
  BALLE Business Alliance for local Living Economies, USA. Et nettverk av over 80 mindre nettverk og til sammen 22 000 foretak som driver etisk, lokalt og bærekraftig. Ser på felles kjennetegn og gir eksempler på bedrifter I nettverket. Et relevant spørsmål er om noe lignende kunne være aktuelt for Norge og Norden.

  #2148
  Profile photo of Helene Finidori
  Helene Finidori
  Keymaster

  Thanks Kari, I saw the translation you made of the dialogue between Christian Egge and Margrit Kennedy. Very interesting!

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.